หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
นางสิตางค์ จรสัมฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
โทร. 061-494-5949
 
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“ ก้าวหน้า อุตสาหกรรม สังคม คุณธรรมก้าวไกล
ใส่ใจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ผาสุก ”
 
วิสัยทัศน์ อบต.เขาหินซ้อน  
 
พันธกิจ
 

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

จัดวางระบบผังเมืองรวม

จัดระเบียบชุมชนและสังคม สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนสะพาน และระบบสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนาการจัดระบบผังเมือง ให้สอดคล้อง รองรับกับการขยายตัวของเมืองหลว งและสนาม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการพัฒนาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมเฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัย ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการ ดำเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการวางแผน และพัฒนาสู่ประชาคมอาเชียน

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการขนส่ง

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและ พัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาด้านการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพประชาชน

แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง ระบบทะเบียนและเอกสาร

แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แนวทางการพัฒนาการพัฒนา ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง/ การปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงานและ บำรุงรักษา/ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-086-744
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน อำเภอเมืองพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทร : 038-086-744
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
จำนวนผู้เข้าชม 591,922 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10