หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาหินซ้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
นายวิชญ์ธวัช ศรีวิกาญจน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
สายตรงนายก โทร. 081-407-7002
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“ ก้าวหน้า อุตสาหกรรม สังคม คุณธรรมก้าวไกล
ใส่ใจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ผาสุก ”
 
วิสัยทัศน์ อบต.เขาหินซ้อน  
 
พันธกิจ
 

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

จัดวางระบบผังเมืองรวม

จัดระเบียบชุมชนและสังคม สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนสะพาน และระบบสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนาการจัดระบบผังเมือง ให้สอดคล้อง รองรับกับการขยายตัวของเมืองหลว งและสนาม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการพัฒนาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมเฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัย ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการ ดำเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการวางแผน และพัฒนาสู่ประชาคมอาเชียน

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการขนส่ง

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและ พัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาด้านการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพประชาชน

แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง ระบบทะเบียนและเอกสาร

แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แนวทางการพัฒนาการพัฒนา ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง/ การปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงานและ บำรุงรักษา/ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-407-7002
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทร : 038-086-744, 033-599-459
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
จำนวนผู้เข้าชม 1,398,116 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10